PK Invest Sp. z o.o.
PK Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000291236 , NIP: 646-280-23-23, REGON: 240744980
Kapitał zakładowy 150.000,00 wniesiony w całości gotówką.